Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Toepasselijkheid
Artikel   3 – Het aanbod
Artikel   4 – Uitsluiting van herroepingsrecht
Artikel   5 – De prijs
Artikel   6 – Levering en uitvoering
Artikel   7 – Betaling
Artikel   8 – Klachtenregeling
Artikel   9 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en die tevens de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt voordat een aankoop op Topwietonline.com wordt afgerond
Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Topwietonline.com: de organisatie die de producten aan zijn consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Topwietonline.com aan de consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Topwietonline.com voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Topwietonline.com zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Topwietonline.com gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Topwietonline.com niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – Uitsluiting herroepingsrecht
De aangeboden producten zijn van dien aard (dagverse artikelen) dat deze zich niet lenen voor een bedenktijd en/of herroeping. Om deze redenen hanteren wij dan ook geen herroepingsmogelijkheden. De consument verklaart bij acceptatie van de Algemene Voorwaarden zich akkoord met het ontbreken van herroepingsrecht op de aan te kopen artikelen. Uitzonderingen op deze gehanteerde uitsluiting van herroepingsrecht betreffen producten waarvan aangetoond kan worden dat deze verkeerd zijn geleverd; te weten producten die niet of onder een andere naam op de website getoond worden.

Artikel 5 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur kunnen de prijzen van de aangeboden producten afwijken ten gevolge van schommelingen op de markt en waar Topwietonline.com geen invloed op heeft. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Artikel 6 – Levering en uitvoering
De getoonde informatie en afbeeldingen op Topwietonline.com zijn bedoeld als bron van entertainment en niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar.
De producten op Topwietonline.com zullen nimmer worden geleverd aan minderjarigen en zij zijn dan ook strikt uitgesloten van deelname aan het registreren van een account en/of aankopen.
Topwietonline.com zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Topwietonline.com kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van eventuele plotselinge tekorten in de voorraad, zal Topwietonline.com geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en behoudt Topwietonline.com het recht in gevallen van onmacht producten met een gelijkwaardig of duurder product te vervangen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 10 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op terugbetaling van het aankoopbedrag.
Na ontbinding conform het vorige lid zal Topwietonline.com het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de consument vanaf het moment dat Topwietonline.com het heeft overgedragen aan de desbetreffende postdiensten of een vooraf aangewezen en door Topwietonline.com bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.Verzending via reguliere post geeft bij verlies van uw bestelling geen recht op compensatie en of terugbetaling.

Voorwaarden verzekerd verzenden met T&T
Bij constatering van verlies zullen wij uw bestelling eenmalig voor 50% vergoeden dmv een kortingscode tenzij de volgende punten zich voordoen namelijk:

* Foutieve adres gegevens.
Het opgeven van de correcte adres gegevens zijn uw eigen verantwoordelijkheid en zal uw bestelling niet vergoed worden.

*Bestellingen geregistreerd als afgeleverd.
Staat uw bestelling geregistreerd als afgeleverd en heeft u deze niet ontvangen komt u niet in aanmerking voor vergoeding dit omdat er in het verleden misbruik van is gemaakt.

Artikel 7 – Betaling
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 10 dagen na bestelling te worden voldaan. De consument verklaart met het accepteren van de Algemene Voorwaarden kennis te hebben genomen van de enige betalingsmogelijkheid, te weten uitsluitend per bitcoins. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Topwietonline.com te melden. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, worden gereserveerde artikelen gestorneerd.

Artikel 8 – Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Topwietonline.com. Bij Topwietonline.com ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Topwietonline.com binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De consument dient Topwietonline.com in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 9 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen betreffen de bijzonderheden genoemd in Artikel 4, getiteld Uitsluiting herroepingsrecht.